Contact GM
Bug Report
กฏ กติกา มารยาท
รับแจ้งปัญหา
  กฎ กติกา         
       หมายถึง ข้อบังคับในการเล่นเกมที่ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษตามที่กำหนดไว้

 รายละเอียดของกฎ กติกา และบทลงโทษ

 ข้อ

 กฎ และ กติกา ใหม่

 บทลงโทษสำหรับเกม
ในเครือเอเชียซอฟท์

 1.  ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย และห้ามการพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การประกาศขายหรือซื้อสินค้า ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง (Flood Message)

 ระงับการใช้งานไอดี 10 วัน

 2.  ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม

 ระงับการใช้งานถาวร

 3.  ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Party), ชื่อสมาคม (Guild)

  ระงับการใช้งานถาวร

 4.  ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกมหรือตัวละคร และห้ามเสนอซื้อขายสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Item ในเกมตามปกติทั้งในรูปแบบของเงินในเกม หรือเงินจริง
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *

   ระงับการใช้งานถาวร

 5.  ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก เอเชียซอฟท์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *

    ระงับการใช้งานถาวร

 6.  ห้ามอ้างตัวเป็น GM หรือ Asiasoft Staff หรืออ้างมีความเกี่ยวพันกับทีมงาน Asiasoft
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *

     ระงับการใช้งานถาวร

 7.  ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *

7.1  หาก Bug นั้น ๆ ทางทีมงานพิจารณาแล้วว่าเป็นบัคที่ร้ายแรง ส่งผลเสียให้แก่ระบบเกมและสังคมภายในเกมส์ ทีมงานจะทำการระงับไอดีถาวร

ระงับการใช้งาน 30 วัน
และลบไอเทมที่เกี่ยวข้อง

 8.  ห้ามกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต (เช่น การปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือไอเท็มของผู้เล่นอื่น ๆ
ระงับการใช้งานถาวร
 9.  ห้ามการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายการพนัน
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *

 ระงับการใช้งานไอดี 7 วัน

 10.  ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน

 ระงับการใช้งานไอดี 3 วัน

 11.  ห้ามทำการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมและเงินภายในเกมส์ในรูปแบบของเงินจริง
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *

 ระงับการใช้งานถาวร

 12.  ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใดๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก เอเชียซอฟท์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *

 ระงับการใช้งานถาวร

 13.  การหลอกลวงในการทำการแลกเปลี่ยนซื้อขาย Item เช่น การตั้งราคาสูงกว่ากำหนดหรือการจ่ายไม่ครบตามจำนวน ห้ามตั้งราคาสินค้าสูงกว่าราคาที่ NPC ตั้งขายโดยไม่เหมาะสม
* รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *

 ระงับการใช้งานถาวร


ขยายความบทลงโทษผู้กระทำผิด (จากกฎข้อบังคับเดิมในข้อที่ 4,7 และ 8) ดังนี้
       1. ไอดีใดๆก็ตาม ที่ทีมงานดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่ากระทำความผิดโดยการละเมิด และ หรือ กระทำการทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่ง Item และ/หรือ Alz ของผู้เล่นอื่นโดยไม่ได้รับการยินยอม หรือได้มาโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ  การกระทำเช่นว่านั้นถือว่ามีความผิด เช่น การLog in เข้าถึงข้อมูลของตัวละครผู้อื่น เพื่อกระทำให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายของ AlZ และ Item, การปรากฎซึ่ง Item หรือ Alz อยู่ในตัวละครโดยไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ เป็นต้น
บทลงโทษ ระงับ ID ถาวร ไม่ปลดแบนทุกกรณี

     
  2. ไอดีใดๆ ก็ตาม ที่ทีมงานดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่ามีส่วนร่วมหรือให้การช่วยเหลือ ในการกระทำความผิดโดยการละเมิด และ หรือกระทำการทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่ง Item และ/หรือ Alz ของผู้เล่นอื่นโดยไม่ได้รับการยินยอม หรือได้มาโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ การกระทำเช่นว่านั้นถือว่ามีความผิด เช่น การมีส่วนร่วมในการถ่ายโอน ส่งต่อ AlZ หรือ Item เป็นจำนวนมาก มีราคาสูง หรือไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจน โดยมีความเกี่ยวข้องกับ ID ที่กระทำความผิด ในข้อ (1)
บทลงโทษ ระงับ ID ถาวร ไม่ปลดแบนทุกกรณี

      
3. ไอดีใดๆ ก็ตามที่ทีมงานดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าได้รับผลประโยชน์ ที่มาจากการกระทำความผิด โดยการละเมิด และ หรือ กระทำการทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่ง Item และ/หรือ Alz ของผู้เล่นอื่นโดยไม่ได้รับการยินยอม หรือได้มาโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ การกระทำเช่นว่านั้นถือว่ามีความผิด เช่น การกระทำการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย AlZหรือ Item ในราคาที่ไม่เหมาะสม การรับ AlZหรือ Item มาโดยมิชอบ โดยมีความเกี่ยวข้องกับ ข้อ1 และ หรือ ข้อ2
บทลงโทษ ระงับ ID ถาวร ไม่ปลดแบนทุกกรณี

      
4. ไอดีใดๆ ก็ตามที่ทีมงานดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า มีการ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย Item หรือ Alz ที่มาจากการกระทำความผิด โดยการละเมิด และ หรือกระทำการทุจริต เพื่อให้ ได้มาซึ่ง Item และ/หรือ Alz ของผู้เล่นอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอม หรือได้มาโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ ในลักษณะการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย Item หรือ Alz ในราคาที่สมเหตุสมผล หรือราคาไม่ต่างจากราคาใน Server ณ ปัจจุบัน มากหรือน้อยกว่า 20 % จะได้รับการพิจารณา ลดหย่อนโทษ โดยการ ลบ Item และคืน Alz ให้ ในจำนวนหรือราคาตาม Item ที่ได้รับมา หรือตามความเหมาะสม เช่น กระทำการซื้อ Item ที่ตั้งร้านขาย หรือฝากขาย หรือ แลกเปลี่ยน โดยไม่ทราบว่ามีที่มา ที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากราคาถูกกว่าราคาปกติ เป็นต้น


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันหรือระวังมิให้ ID ของท่าน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวข้างต้น ทีมงานขอแนะนำดังนี้

      1. หลีกเลี่ยงการรับ AlZแบบได้เปล่า อาทิ การขาย Item ไม่มีค่า หรือมีมูลค่าต่ำในราคาสูง เช่น การซื้อ/ขาย Alz หรือ Item ใดๆ โดยการแลกเปลี่ยนในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนในเกม
 
      2. หลีกเลี่ยงการเก็บ Item มีค่า ที่มีการทิ้งโดยไม่ทราบสาเหตุ เนื่องจากเราไม่อาจทราบเหตุผลที่แท้จริง ของการทิ้ง Item เหล่านี้ได้ อาทิเช่น Item เหล่านี้มีที่มาอย่างไร หรือเหตุผล ใดจึงมีการทิ้ง Item เป็นต้น

      3. หากพบ AlZที่ไม่ทราบที่มาจำนวนมากถูกส่ง หรือ Trade มาให้โดยวิธีการใดๆ จากตัวละครแปลกหน้า ให้หลีกเลี่ยงการรับมาในทุกกรณี ถึงแม้ว่าจะเพียงแค่รับมา และทิ้งไปในภายหลังก็ตาม เพราะท่านอาจเป็นทางผ่านของเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริตโดยไม่รู้ตัว ซึ่งมีโทษเดียวกับผู้กระทำผิดเช่นกัน

      4. หลีกเลี่ยงการรับ Item หรือAlz โดยการให้เปล่าจากเพื่อนหรือคนรู้จัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนที่รู้จักกันเฉพาะในตัวเกม

หมายเหตุ : ข้อแนะนำข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นจากทีมงานเท่านั้น


หมายเหตุ:

       1. บุคคล, ตัวละครหรือ ID ใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดข้างต้น ถือว่ามีความผิดและได้รับโทษเท่าเทียมกับผู้กระทำผิด

       2. ผู้ใช้บริการยอมรับและทราบเป็นอย่างดีว่าการใช้โปรแกรมช่วยเล่น, การดักรับ USER ID & Password ของผู้ใช้บริการอื่นๆ,  การรบกวนการทำงานของ Server, การเจาะเข้าระบบ, การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการอื่น และการแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการกระทำความผิดดังกล่าว นอกจากเป็นความผิดตามกฎ กติกา มารยาท ฉบับนี้แล้ว ยังเป็นความผิดตามกฎหมาย(พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550) ซึ่งมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและปรับ ซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดดังกล่าวขึ้นผู้ใช้บริการยอมรับเป็นการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการเพียงลำพังและผู้ใช้บริการยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายต่างๆทุกประการเพียงลำพังโดยไม่เกี่ยวข้องกับเอเชียซอฟท์แต่อย่างใด

       3. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการเกม Cabal ติดต่อกันเป็นเวลา 90 วัน ผู้ใช้บริการยินยอมให้เอเชียซอฟท์ระงับ, ยุติการใช้งาน USER ID เกม Cabal ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ โดยมิต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการเกม Cabal อีกครั้งสามารถสมัครใช้บริการใหม่ได้

       4. ในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่ระบุดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานมีสิทธิในการตัดสินการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ รวมถึงบทลงโทษและการระงับใช้ ID ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบตามที่เห็นสมควรได้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
 
       5. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการรายใดก็ตาม ถือเป็นความผิดร้ายแรง

       6. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้การตัดสินของทีมงานให้ยึดตามหลักฐานในรูปของ screenshot ที่ทีมงานเก็บรวบรวมไว้หรือจากหลักฐานที่ผู้ใช้บริการต่างๆได้ส่งให้ทีมงาน โดยทีมงานจะพิจารณาจากความชัดเจนของเจตนาที่ปรากฎในภาพที่ส่งมาเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของทีมงาน และผู้ใช้บริการทราบเป็นอย่างดีว่าการตกแต่งภาพเป็นเจตนากระทำความผิดและหากการกระทำดังกล่าวกระทบต่อผู้ใช้บริการที่ถูกตกแต่งภาพ ผู้ใช้บริการที่ส่งภาพหลักฐานเท็จมายินยอมให้ทีมงานลงโทษตามกฎ กติกาที่ทีมงานวางไว้โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าการลงโทษจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ส่งภาพหลักฐานเท็จหรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีถูกระงับการใช้งานไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม

       7. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้ Server ทำงานล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติ หรือรบกวนการเชื่อมต่อ เป็นการทำลายทรัพย์สินของเอเชียซอฟท์ เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

       8.  ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆของผู้ใช้บริการที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้บริการหรือจำต้องเลิกใช้บริการหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าภายในหรือภายนอกเกม ถือเป็นการทำให้เอเชียซอฟท์เสียหายเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้บริการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

       9. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการเกม Cabal ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา USER ID และ PASSWORD เกม Cabal ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก USER ID และ PASSWORD ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าเอเชียซอฟท์และ/หรือทีมงานได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว (รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน USER ID, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการ USER ID เกม Cabal) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใดและ/หรือความเสียหายใดๆจากการกระทำดังกล่าว จากเอเชียซอฟท์โดยสิ้นเชิง

       10. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า USER ID และ Password เกม CABAL Online เป็นทรัพย์สินของ เอเชียซอฟท์ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ เอเชียซอฟท์ เรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการชื่อ USER ID และ Password เกม CABAL Online ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ      

       11. ในกรณีที่ถูกลงโทษ เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาหลักฐานของการลงโทษไว้เพียง 15 วัน นับแต่วันที่ถูกลงโทษ หากพ้นกำหนดเอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิทำลายหลักฐานดังกล่าว และผู้ใช้บริการยอมรับไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆเพิ่มเติม

       12. การธุรกรรมใดๆในเกม ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงจะใช้ความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบเหมือนการทำธุรกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง ในกรณีเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

       13. เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิทุกประการในการให้บริการ, ชดใช้หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การถูกเอาเปรียบ, การถูกหลอกลวง, ความประมาทเลินเล่อต่างๆ เช่น การไม่รักษา, ป้องกันการใช้งาน ID และ password ของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน รวมถึงการเจาะรหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการด้วยกัน

       14. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงาน Cabal และเอเชียซอฟท์เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฎ กติกา มารยาท และบทลงโทษในการเล่นเกม Cabal โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

       15. ผู้ใช้บริการได้รับทราบกฎ กติกา มารยาท และบทลงโทษในการเล่นเกม Cabal และรับปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และตกลงยินยอมให้ทีมงาน Cabal ลงโทษผู้กระทำผิดโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ

       16. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และหากผู้ใช้บริการเพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือ หรือพยายามขัดขวางการตรวจสอบ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่ามีความผิดตามที่ได้รับแจ้งมา และยินยอมให้ทีมงาน Cabal ดำเนินการลงโทษตามบทลงโทษที่กำหนดไว้

       17. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้สิทธิในการส่งมอบหรือแสดงภาพหรือข้อมูลหลักฐานอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ เป็นสิทธิของทีมงาน Cabal เพียงฝ่ายเดียว 

       18. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจกฎ กติกา การใช้บริการเกม Cabal ฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากทีมงาน Cabal หรือเอเชียซอฟท์ ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Cabal 

       19. ในกรณีผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งาน ID เกม Cabal ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงไม่เรียกคืนค่าบริการจากการเติมบัตร @cash ที่คงเหลืออยู่จากการที่ผู้เล่นเติมไว้ รวมตลอดถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าตามบัตร @cash เป็นสิ่งของ (Items) ในเกมต่างๆ หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากการถูกระงับให้บริการ USER ID ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมตลอดถึงความเสียหายจากการไม่ได้ใช้แต้มสะสมพิเศษทุกชนิดทุกประเภทที่เอเชียซอฟท์ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดขึ้น เช่น @rewards และ/หรือการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าแต้มสะสมที่เกิดจากกรณีรางวัลพิเศษหรือแต้มสะสมพิเศษอื่นใด และ/หรือแต้มสะสมพิเศษที่เอเชียซอฟท์จะได้จัดให้มีขึ้นในอนาคต

       20. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะไม่กระทำการใดๆโดยอาศัยบริการหรือช่องทางจากใช้บริการเกม Cabal ที่ได้รับจากเอเชียซอฟท์ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกระทำการผิดกฎหมายต่างๆ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ใช้บริการยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆเพียงผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับเอเชียซอฟท์แต่อย่างใดและหากการกระทำต่างๆของผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอเชียซอฟท์และ/หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของผู้ใช้บริการหรือโดยอ้อมก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่เอเชียซอฟท์เต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

       21. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขกฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากเอเชียซอฟท์อันเนื่องมาจากการถูกระงับการใช้งาน ID

     22. ท่านที่ประสงค์จะติดต่อกับบริษัทแต่ไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการติดต่อบริษัทแทนท่าน โดยท่านจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

       หนังสือมอบอำนาจสำหรับติดต่อบริษัท ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มทั่วไป หรือเขียนด้วยลายมือท่านเองได้หากท่านไม่สะดวกท่านสามารถใช้แบบฟอร์มที่บริษัทเตรียมไว้ โดย  กดที่นี่ 

     23. กฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก @PASSPORT หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของกฎ กติกา มารยาทฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก @PASSPORT ให้ส่วนนั้นตกลงเป็นโมฆะ และยึดถือตามข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก @PASSPORT
 
       24. กรณีเอเชียซอฟท์ยุติการให้บริการเกม CABAL Online ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากเอเชียซอฟท์ทั้งสิ้น

 

 
                                                                                                                       
 
Home l News l Game Info l Game Guide l Data room l Community l Support | Job Opportunities
Asiasoft Corporation Public Company Limited. Call Center 0-2725-0000 Fax.0-2717-4290
Copyright ©ESTsoft Corp. All rights reserved. 2007 Licensed and published for Thailand by Asiasoft Thailand
©2007 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policies | Disclaimer